(บทความ) เหล็กปลอกเสา-คาน

(บทความ) โครงเหล็กเสา-คาน สำเร็จรูป
May 23, 2017
(บทความ) งานฐานรากอาคาร
June 9, 2017

เหล็กปลอกเสา-คาน

เหล็กปลอกเสาที่รัดรอบเหล็กแกนเสา แบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กปลอกเดี่ยว และเหล็กปลอกเกลียว โดยเหล็กปลอกเกลียวนิยมใช้กับเสารูปร่างกลม จากการทดลองเสาปลอกเดี่ยว และเสาปลอกเกลียว พบว่าเมื่อเสารับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น เสาปลอกเกลียวสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาปลอกเดี่ยว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวที่พันโดยรอบ ช่วยต้านทานการแตกของคอนกรีตภายในมากกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว แต่ในปัจจุบันผู้รับเหมาก่อสร้างนิยมใช้เหล็กปลอกเดี่ยว เพราะสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วกว่า และช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง ถึงแม้ว่าเหล็กปลอกเดี่ยวจะรับแรงได้น้อยกว่าเหล็กปลอกเกลียว แต่ถ้าหากมีการเสริมเหล็กเหล็กโครงเสาและเหล็กปลอกเพิ่มเข้าไป ก็จะทำให้มีความแข็งแรงได้มาตรฐานและทดแทนเหล็กปลอกเกลียวได้

 

 

ข้อดีของการใช้เหล็กปลอกเสา-คาน จากโรงงานผลิต
1. ช่วยประหยัดต้นทุนการจัดซื้อเหล็ก เพราะในขั้นตอนการวางแผนงาน ผู้รับเหมาสามารถคำนวณปริมาณการใช้ปลอกเสา-คานได้ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างจริง ทำให้ซื้อเหล็กปลอกได้ตามจำนวนการใช้จริง โดยที่ไม่ต้องซื้อเหล็กเส้นมาดัดปลอกเองให้เสียเวลา อีกทั้งยังไม่มีเศษเหล็กเหลือทิ้งอีกด้วย

2. เหล็กปลอกเสา-คาน เป็นสินค้าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างนิยมใช้ แต่เจ้าของบ้านที่สร้างบ้านเองบางท่านอาจจะยังไม่รู้จัก การที่ผู้รับเหมาหลายรายเลือกใช้ ก็เพราะประหยัดเวลาในการดัดเหล็กปลอกใช้เอง อีกทั้งการดัดเหล็กโดยใช้เครื่องจักรของโรงงาน ซึ่งมีผู้ควบคุมดูแลการผลิตนั้น เหล็กปลอกจะได้มาตรฐานกว่า

3. ผู้ที่ดูแลการก่อสร้าง สามารถควบคุมดูแลจำนวนสินค้าได้ง่าย เพราะเหล็กปลอกเราจัดส่งเป็นมัดๆแล้วชั่งน้ำหนัก ทำให้ควบคุมดูแลสต๊อกได้ง่าย

4. ทำให้ได้โครงสร้างเสา-คาน ของบ้านที่แข็งแรง ได้มาตรฐาน
ข้อกำหนดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ให้รายละเอียดการเสริมเหล็กปลอกเสา ไว้ดังต่อไปนี้

1. เหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กแกนเสาทุกเส้น ต้องมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6มม. พันโดยรอบ โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า
1.1 16 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแกนเสา หรือ
1.2 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กปลอกเสา หรือ
1.3 มิติที่เล็กที่สุดของเสานั้น
1.4 ไม่เกิน 30ซม.
และต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กแกนเสาตามมุมทุกมุม

2. เหล็กปลอกเกลียว ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6 มม. พันต่อเนื่องสม่ำเสมอ ระยะเรียงศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเหล็กปลอกเกลียว ต้องไม่เกิน
1.1 1/6 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนคอนกรีต หรือ
1.2 ไม่ห่างกว่า 7ซม. หรือ
1.3 ไม่แคบกว่า 3ซม. หรือ
1.4 ไม่แคบกว่า 1 1/2 เท่า ของขนาดมวลรวมหยาบที่ใช้

3. การใส่เหล็กปลอกเกลียว ต้องพันตลอดตั้งแต่ระดับพื้นหรือส่วนบนสูงสุดของฐานรากขึ้นไป ถึงระดับเหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้นที่เหนือกว่า เช่น ในแผ่นพื้นในแป้นหัวเสา หรือในคาน ในเสาที่มีหัวเสา ต้องพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจนถึงระดับที่หัวเสาขยายเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างโตเป็นสองเท่าของขนาดเสา

4. สำหรับเหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กปลอกเดี่ยว ต้องมีความหนาของคอนกรีตห่อหุ้ม ซึ่งหล่อเป็นเนื้อเดียวกันไม่น้อยกว่า 3ซม. หรือ 1 1/2 ของขนาดมวลใหญ่สุด

5. ในเสาปลอกเดี่ยว ปริมาณของเหล็กที่ต่อทาบกัน ต้องมีอัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของเหล็กต่อคอนกรีตไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1 เมตร ของเสา ไม่ว่าจะเป็นช่วงใด

และข้อสุดท้าย สำหรับเหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กปลอกท่อนแรกเหนือฐานรากหรือแผ่นพื้น และท่อนสุดท้าย ใต้แผ่นพื้นหรือแป้นหัวเสาลงมา ควรน้อยกว่าครึ่งของระยะห่างของเหล็กปลอกที่ผูกตามปกติ และสำหรับเสาต้นที่มีคานพาดผ่าน 4 ทิศ เหล็กปลอกท่อนสุดท้ายต้องห่างจากท้องคานไม่เกิน 3 นิ้ว (7.5 ซม.)

.

.

คลิกเพื่อไปหน้า รวมสินค้าประเภทเหล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *